Bnbo kort

Boringsnære beskyttelsesområder – Miljøstyrelsen

Boringsnære beskyttelsesområder

Nær en vandindvindingsboring kan kort afstand og transporttid til boringen … risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO.

Nær en vandindvindingsboring kan kort afstand og transporttid til boringen betyde, at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger i forhold til eventuelle forureninger forringes. Der kan også være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening tæt på boring. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.

Hvad er boringsnære beskyttelsesområder – BNBO?

2. jan. 2020 — Kort diagram der viser markeringer for BNBO. Figur 1. Eksempler på boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (MST, 2019a).

I Danmark er der udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), for at nedbringe risikoen for forurening af vores grundvand og vandkvaliteten omkring vandforsyningsboringerne. Det har betydning for alle de erhverv, der ejer jord i de udpegede områder.

Se og opmål størrelsen på din BNBO – Danske Vandværker

10. okt. 2022 — I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Brug også vores værktøj til at beregne en vejledende erstatning for den konkrete BNBO.

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Brug også vores værktøj til at beregne en vejledende erstatning for den konkrete BNBO.

Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Retsinformation

BNBO er karakteriseret som et område, hvor der kan være en relativ ringe fortynding af en eventuel forurening. Der er også relativt kort transporttid for …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Grundvandskort og -data – GEUS

Grundvandskort og -data

Her på siden har du adgang til kort med udvalgte kemiske grundvandsanalyser, nitratfund i grundvandet og drikkevandets hårdhed. Desuden kan du søge i GEUS’ …

Her på siden har du adgang til kort med udvalgte kemiske grundvandsanalyser, nitratfund i grundvandet og drikkevandets hårdhed. Desuden kan du søge i GEUS’ database over grundvandsrapporter og i GEUS’ database over geologiske modeller og grundvandsmodeller samt få oplysninger om begravede dale i undergrunden.

Kort over placering af BNBO (BoringsNære …

Kort over placering af BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) på arealer med erhvervsmæssig brug af pesticider. BNBO ved Søndersø Vest kildeplads.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – Egedal Kommune

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) | Egedal Kommune

Boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO – skal beskytte drikkevandet. Det er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der vurderes at være et …

Boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO – skal beskytte drikkevandet. Det er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der vurderes at være et særligt behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå drikkevandet.

Boringsnære beskyttelsesområder – Skive Kommune

Boringsnære beskyttelsesområder

Om BNBO. I BNBO er grundvandets strømningstid mod indvindingsboringerne kort. BNBO skal medvirke til at vinde tid og dermed give mulighed for at afværge en …

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse BNBO klager 1 …

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse BNBO klager 1 anonymiseret.docx

plantebeskyttelsesmidler i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) … På figur 10.1, side 348 er vist et kort med lertykkelsen over kalken i om-.

Keywords: bnbo kort, bnbo områder kort